Verejná vyhláška - Pozníková Ivana, bytom 841 04 Bratislava, Karloveské rameno 8 - kolaudácia rekreačnej chaty na pozemku KN-C 3735/5 dňa 04.05.2012 o 10,00 hod.

Stiahnuť [PDF - 324,86 kB]

V e r e j n á   v y h l á š k a

Oznámenie

o začatí kolaudačného konania podľa § 80 zák.č.50/76 Zb.(stavebný zákon) a pozvanie na ústne rokovanie, a zároveň doručenie konania verejnou vyhláškou podľa § 26 zák.č.71/1967 Zb.(správny zákon)

Pozníková Ivana, bytom 841 04 Bratislava, Karloveské rameno 8, podala dňa 16.03.2012 na tunajšom obecnom úrade návrh na kolaudáciu stavby: “Rekreačnej chaty“ na pozemku parc.č. KN C 3735/5 (novovytvorená) z pozemkov p.č. KNE 14883/2 (pôvodná EN 15000), v k.ú. Papradno, na ktorú vydal stavebné povolenie ONV-odbor výstavby a ÚP Pov. Bystrica dňa 1.11.1978 pod č.Výst.-2022/1978-327.6-A/2.

k predloženému návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

04. mája 2012 ( piatok) o 10,00 hod.

so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Pov. Bystrici, Centrum 1/1, 12.poschodie.

dedina roka 2019