Architektonická súťaž - predĺžená

Stiahnuť [PDF - 200,74 kB]

Architektonická súťaž pre žiakov stredných a študentov vysokých škôl s názvom „Návrh zariadenia zasadacej (reprezentačnej) miestnosti Obecného úradu v Papradne“ – predĺženie súťaže

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE

 

Vyhlasovateľ: Obec Papradno

Účel súťaže: Výber najlepšieho architektonického návrhu, ktorý by najviac spĺňal požiadavky na originálne, efektívne a reprezentačné riešenie zasadacej miestnosti na I. poschodí Obecného úradu.

Dátum vyhlásenia súťaže: 02.09.2016

Termín odovzdania návrhov: 30.09.2016

Súťažné podklady: Fotodokumentácia, pôdorysy priestorov budú odoslané na vyžiadanie súťažiacich elektronicky papradno@papradno.sk, osobne alebo ich možno nájsť nižšie na stránke obce.

Kontakt: papradno@papradno.sk, +421 42 439 33 79

Podmienky účasti: Architektonickej súťaže „Návrh zariadenia zasadacej (reprezentačnej) miestnosti Obecného úradu v Papradne“ (ďalej len „súťaž") sa môže zúčastniť fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá splní všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži:

1. Architektonický návrh pridaný do súťaže musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlásil.

2. Každý autor môže do súťaže vložiť max. 1 návrh.

3. Návrh do súťaže musí autor zaslať do 30.09.2016 na mailovú adresu papradno@papradno.sk  a taktiež priniesť osobne alebo zaslať poštou na adresu vyhlasovateľa súťaže Obec Papradno, Papradno 315, 018 13 Papradno na CD/DVD/USB nosiči v obálke s nápisom „architektonická súťaž – neotvárať“.

4. Prihlásením návrhu do súťaže sa autor zaväzuje, že v prípade výhry alebo výberu porotou či iného výberu pre použitie, poskytne bezplatne tento originál.

5. Každý záujemca sa musí do súťaže prihlásiť a to formou e-mailu na papradno@papradno.sk. Prihlásenie do súťaže je možné od 05.09.2016. Následne bude umožnené ísť si daný priestor prezrieť a to po dohode s organizátorom súťaže.

Organizačno-technické zabezpečenie súťaže, jej organizovanie a prevádzkovanie, priebeh a riadne ukončenie bude realizované prostredníctvom organizátora súťaže.

Požiadavky na architektonické a dizajnové riešenie: Architektonický návrh by mal riešiť priestorové usporiadanie a zariadenie interiéru zasadacej miestnosti. Miestnosť bude slúžiť na zasadnutia obecného zastupiteľstva, svadby a na reprezentačné účely (prijímanie významných návštev a podobne). Nutnosťou je vybavenie interiéru vlajkou obce, Slovenskej republiky a Európskej únie, preambulou ústavy SR ako aj erbom obce a štátnym znakom.

Cena pre víťaza: 100,00 eur

Vyhodnotenie súťaže: Porota súťaže bude zložená zo zástupcov organizátora a členov kultúrnej komisie pri obecnom zastupiteľstve. Porota vyhodnotí súťažné návrhy podľa zverejneného harmonogramu a určí návrh, ktorého autor bude odmenený finančnou cenou. Porota sa môže rozhodnúť cenu neudeliť. Organizátor súťaže zverejní výhercu súťaže najneskôr do 10 kalendárnych dní od ukončenia súťaže. Výherca bude o svojej výhre v súťaži informovaný zo strany organizátora najneskôr do 10 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže. Súťaž je prioritne určená pre žiakov stredných a študentov vysokých škôl. Do súťaže sa môžu zapojiť aj absolventi škôl zameraných na architektúru a dizajn.

Odovzdanie ceny: Cena bude odovzdaná výhercovi osobne v sídle organizátora po vzájomnej dohode. Ak nebude možné z akýkoľvek dôvodov doručiť/odovzdať výhru určenému výhercovi najneskôr do 30 kalendárnych dní od zverejnenia výsledku súťaže, bude výhra následne odovzdaná náhradníkovi. Tento súťažný poriadok je prístupný k nahliadnutiu na stránke www.papradno.sk. Výhercovia súťaže budú zverejnení na webovej stránke www.papradno.sk.

 

Prihlásením návrhu do súťaže autor súhlasí so všetkými podmienkami architektonickej súťaže. Počas termínu konania súťaže je zo strany organizátora súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov súťaže v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

 

 

dedina roka 2019