OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Centrum 1/1, 017 01  Považská Bystrica

Číslo spisu
OU-PB-OSZP-2022/005433-008
Považská Bystrica
19. 12. 2022
Logo
Rozhodnutie
Stavebné povolenie.
Výrok
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) a § 71 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti stavebníka, predloženého projektu stavby, dokladov a výsledku stavebného konania vydáva stavebníkovi Obec Papradno, 018 13 Papradno 315, IČO 00317594 na líniovú vodnú stavbu majúcu charakter verejného vodovodu „k. ú. Papradno – rozšírenie verejného vodovodu“, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie Obcou Jasenica pod č. 1373/2022-002 TS1-20 zo dňa 23. 8. 2022 povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona, v rozsahu projektovej dokumentácie „k. ú. Papradno – rozšírenie verejného vodovodu“. Stručný popis stavby: - Vetva „A“ HDPE100 PN10 D110*6,6mm dĺžky 346 m - Vetva „A-1“ HDPE100 PN10 D110*6,6mm dĺžky 249 m - 5ks podzemných požiarnych hydrantov DN80 - Vetva „B“ HDPE100 PN10 D110*6,6mm dĺžky 586 m - Vetva „B1 až B8“ HDPE100 PN10 D90*5,4mm dĺžky 685 m - 12ks podzemných požiarnych hydrantov DN80 - Vetva „C“ HDPE100 PN10 D110*6,6mm dĺžky 187 m - 2ks podzemných požiarnych hydrantov DN80 - Vetva „D“ HDPE100 PN10 D110*6,6mm dĺžky 730 m - Vetva „D-1“ HDPE100 PN10 D90*5,4mm dĺžky 86 m - 6ks podzemných požiarnych hydrantov DN80 Stavba sa povoľuje pozemkoch k. ú. Papradno parc. KNC č. 1124/2, 1124/3 (KNE 2936), 1124/1 (KNE 2938), 1123 (KNE 3017/1), 1124/4 (KNE 2938), 1201/2 (KNE 3661/1, 3661/3), 1201/1 (KNE 3661/2), 1343 (KNE 20042/1, 20043/1, 20029), 1504/1 (KNE 20043/2), 1394 (KNE 20043/1), 1407/1 (KNE 20044), 1483/1 (KNE 17547/1), 1423 (KNE 20045), 1462 (KNE 17546/2), 1436 (KNE 17546/1), 1559/1 (KNE 20029), 1448 (KNE 20029), 1559/1 (KNE 20028, 4131/1), 1559/2 (KNE 4131/2), 2228 (KNE 5866), 2092/1 (KNE 5816/7), 2330 (KNE 5960/1, 6324/2, 19001/1, 5961/1), 4673/4 (KNE 6081/1, 6088, 6324/3), 1125/1 (KNE 6324/2), 2350/1 (KNE 6962/1), 2353 (KNE 6947/4, 6961/2, 6961/3, 6966, 6965/3, 6965/2). Druh pozemkov – zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha, vodná plocha. - Pozemky parc. KNC č. 1124/2 a parc. KNE č. 5816/7 sú vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa listu vlastníctva č. 11971 a č. 14655. Stavebník predložil súhlasné stanovisko vlastníka pozemku č. TSK/2022/06668-2. - Pozemok parc. KNE č. 2936 je vo vlastníctve osoby podľa LV č. 81. Stavebník predložil s vlastníkom pozemku Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. - Pozemok parc. KNE č. 6965/3 je vo vlastníctve osôb podľa LV č. 7939. Stavebník predložil s vlastníkmi pozemku Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. - Pozemok parc. KNE č. 6965/2 je vo vlastníctve osoby podľa LV č. 6708. Stavebník predložil s vlastníkom pozemku Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. - Ostatné pozemky sú vo vlastníctve stavebníka podľa LV č. 10038. Účelom stavby je rozšírenie verejného vodovodu pre zásobovanie pitnou a požiarnou vodou. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia „k. ú. Papradno – rozšírenie verejného vodovodu“ vypracovaná autorizovaným stavebným inžinierom – Anna Koreníková, reg. č. 3714*TA*4-24. Jedno paré overenej projektovej dokumentácie bude zaslané stavebníkovi, druhé bude uložené vo vodohospodárskej evidencii. 2. Povolenie sa vzťahuje na stavbu, ktorej popis je uvedený v predchádzajúcej časti tohto rozhodnutia a toto sa udeľuje na dobu odôvodnenia stavby. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia stavba nebude začatá. 3. Stavba bude uskutočnená do 31. 12. 2032. 4. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník písomne oznámi do 15 dní od ukončenia výberového konania tunajšiemu úradu meno (názov) a adresu (sídlo) dodávateľa stavby. Stavebník oznámi stavebnému úradu začatie stavby. 5. Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci. Podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona je stavbyvedúci povinný viesť o stavbe stavebný denník, ktorý musí byť prístupný oprávneným osobám. 6. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá oprávnená osoba v zmysle zákonných ustanovení. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník pri kolaudácii stavby. 7. Pri vykonávaní stavebných prác je nutné postupovať tak, aby neboli spôsobené škody na cudzom majetku. Prípadné škody spôsobené pri výstavbe alebo prevádzke povoleného diela budú nahradené v zmysle ustanovení Obchodného resp. Občianskeho zákonníka. 8. Všetky inžinierske siete podzemné a nadzemné zakresliť do situácie vo vykonávacom projekte, aby nedošlo pri prácach k ich poškodeniu. Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení na mieste jednotlivých objektov správcami inžinierskych sietí. 9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku podľa § 43i stavebného zákona. 10. S odpadom vzniknutým počas výstavby zaobchádzať v súlade so zákonom o vodách a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 11. Pri uskutočňovaní stavby sa musia dodržiavať ustanovenia § 48 – 53 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy a stanoviská dotknutých orgánov, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov a) Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, Považská Bystrica list č. 1893/21/2022 zo dňa 4. 4. 2022, okrem iného: 1. Upozorňujeme, že stavba navrhovaného vodovodu vetvy „A" a „A-1" (projekt označený C1) sa nachádza na území PHO III. stupňa vodárenských zdrojov Papradno-vrt č.1 a vrt HP-1. Ochranné pásmo bolo vyhlásené Rozhodnutím č. j. OU ZP-2004/00023/FQ4-A-20/Ben zo dňa 26.1.2004 a jeho následnými zmenami. 2. Z uvedeného dôvodu je potrebné vyžiadať si od príslušného Okresného úradu odbor starostlivosti o životné prostredie v Považskej Bystrici stanovisko k predmetnej výstavbe. 3. V zmysle platného rozhodnutia č. j. OU ZP-2004/00023/FQ4-A-20/Ben zo dňa 26.1.2004 o určení ochranných pásiem vodných zdrojov bol predložený hydrogeologický posudok vypracovaný odbornou firmou HGM-Žilina, s.r.o., Stárkova 26, Žilina v mesiaci marec 2022. Pri realizácii stavby žiadame dodržať navrhované opatrenie na strane 3 uvedeného hydrogeologického posudku. 4. V záujmovom území v trase navrhovaných vetiev vodovodu sa nachádzajú inžinierske siete - verejná kanalizácia DN 300, DN 250 v správe Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. (ďalej len PVS a.s.) 5. Investor je povinný pred začiatkom realizácie zemných prác inž. siete v správe PVS a.s. vytýčiť. Vytýčenie vykoná zástupca PVS a.s. na základe písomnej objednávky doručenej na stredisko služieb PVS a.s. Ing. Šebeňa č.t. 0905850734. 6. V zmysle § 19 odst. 2. zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení žiadame dodržať ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia. 7. Podľa §19 ods.5 citovaného zákona v pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať konštrukcie alebo iné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy. 8. Podľa § 20 citovaného zákona, je vlastník alebo správca verejného vodovodu a verejnej kanalizácie oprávnený v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky za účelom kontroly, opráv a údržby verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 9. Pre rozšírenie verejného vodovodu musia byť splnené podmienky PVS a.s. v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Z rozšírenia verejného vodovodu je možné budovať samostatné vodovodné prípojky s vodomernými šachtami a meraním spotreby vody pre jednotlivých odberateľov. Každý odberateľ samostatne uzatvorí s PVS a.s. zmluvu na dodávku pitnej vody z verejného vodovodu. 10. V zmysle § 52 odst. 1 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách je predmetné rozšírenie vodovodu charakterizované ako vodná stavba. V zmysle § 26 citovaného zákona je pre realizáciu prepojenia vodovodu potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy. To znamená, že na predmetné rozšírenie vodovodu bude vydané samostatné stavebné povolenie ako na vodnú stavbu. 11. Vlastníkom navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu bude obec Papradno. 12. V prípade, že navrhované rozšírenie vodovodu bude prevádzkovať Považská vodárenská spoločnosť a.s., po vydaní kolaudačného rozhodnutia na rozšírenú časť verejného vodovodu obec Papradno uzatvorí s PVS, a.s. zmluvu o nájme na prevádzkovanie rozšírenej časti verejného vodovodu. 13. Na navrhovanom rozšírení vodovodu požadujeme použiť uzatváracie a ovládacie armatúry, hydranty v kvalite tvárna liatina s povrchovou protikoróznou úpravou. Doporučujeme fy Juhomoravská armatúrka, AVK, HAWLE. 14. Pripojenie navrhovaných vetiev rozšírenia verejného vodovodu D110 na jestvujúci vodovod v správe PVS a s. bude realizované za prítomnosti majstra prevádzky vodovodov Ing. Muráňa č.t 0907817536. 15. V km 0,035 vetvy „A“ žiadame umiestniť uzatváraciu armatúru so zemnou súpravou a poklopom pre vetvu „A“. 16. Na začiatku úseku vetvy „B“ žiadame osadiť vodomernú šachtu s kontrolným vodomerom DN 80. 17. Na začiatku úseku vetvy „D“ žiadame osadiť vodomernú šachtu s kontrolným vodomerom DN 80. 18. V PD pre realizáciu žiadame predložiť detaily šachiet. 19. Navrhované vetvy rozšírenia verejného vodovodu ukončiť podzemným hydrantom. Hydranty žiadame označiť hydrantovou tyčkou a tabuľkou. 20. Dodržať podmienku tlakových pomerov v mieste ukončenia vodovodu min. 0,25 MPa. 21. V projektovej dokumentácii vyznačiť podzemné hydranty, ktoré budú plniť aj funkciu požiarnych hydrantov. 22. Vzhľadom na to, že budúcim prevádzkovateľom navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu bude PVS a.s., žiadame pri výstavbe vodovodu pozývať na kontrolné dni majstra vodovodov Ing. Muráňa a jeho prítomnosť zaznamenať v stavebnom denníku. 23. Pri realizácii podsypu, obsypu a tlakovej skúšky na rozšírenom vodovode bude prizvaný majster vodovodov Ing. Muráň a jeho prítomnosť žiadame zaznamenať v stavebnom denníku. 24. Za účelom zisťovania porúch vodovodnej siete žiadame uložiť nad vodovodné potrubie vyhľadávací vodič s prepojením na uzatváracie armatúry na konci a začiatku rozšírenia verejného vodovodu. 25. Vodovodné potrubie rozšírenej časti verejného vodovodu bude uložené v súlade so STN 75 54 01 čl. 31 do nezamŕzajúcej hĺbky v závislosti od podložia, t.j. najmenej 130 až 150 cm. 26. Náklady spojené s prepojením verejného vodovodu a navrhovaného rozšírenia (vlastné prepoje navrhovaného potrubia na jestvujúci vodovod, vypustená pitná voda z verejného vodovodu, reorganizácia zásobovania pitnou vodou a pod.) budú fakturované investorovi. 27. Stavba rozšírenia verejného vodovodu bude realizovaná dodávateľom s odbornou spôsobilosťou pre realizáciu vodných stavieb (§ 52 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. v platnom znení ). 28. Pri realizácii stavby bude dodržaná STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní inžinierskych sietí. 29. V prípade, že žiadateľ, resp. investor s uvedenými podmienkami PVS, a.s. nebude súhlasiť, je povinný na vodovodnom potrubí (navrhnuté rozšírenie verejného vodovodu) za miestom pripojenia na jestvujúci verejný vodovod vybudovať vo vzdialenosti max. 10 m nepriepustnú vodomernú šachtu s meraním množstva dodávanej pitnej vody združeným vodomerom. 30. V tom prípade investor bude povinný uzatvoriť s PVS, a.s. zmluvu na dodávku pitnej vody z verejného vodovodu. Navrhnuté rozšírenie verejného vodovodu bude z pohľadu PVS, a.s. iba vodovodnou prípojkou. b) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, list č. OU-PB-OSZP-2022/009943-002 zo dňa 28. 7. 2022: 1. S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa zákona o odpadoch a podľa predloženej dokumentácie a zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie. 2. Všetky vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 3. Vzniknuté odpady je potrebné odovzdať iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. d) zákona o odpadoch povinný zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, pričom povinnosť mať zmluvný vzťah sa časovo viaže až k reálnemu začiatku výkonu stavebnej činnosti. 4. Stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov. Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov. 5. Výkopovú zeminu (katalógové číslo 17 05 04) je možné použiť na spätný zásyp iba v mieste stavby. Prebytočnú výkopovú zeminu je potrebné odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Stavebníka upozorňujeme, že na skladovanie výkopovej zeminy mimo staveniska sa vyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Obsah žiadosti o súhlas je ustanovený v § 26b vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu udeľuje okresný úrad v sídle kraja, t. j. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja. 6. V prípade vzniku nebezpečných odpadov je potrebné ich zhromažďovať oddelene, označovať určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi. Nebezpečné odpady je potrebné odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 7. O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. 8. Všetky odpady vzniknuté pri realizácií predmetnej stavby je potrebné zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. 9. Stavebník je povinný podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch požiadať tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K vyjadreniu je potrebné predložiť fotokópiu stavebného povolenia, zoznam druhov odpadov, ktoré pri realizácii stavby vznikli a uviesť spôsob nakladania s nimi, t. j. predložiť doklad o odovzdaní odpadov (faktúry, vážne lístky). Predmetné vyjadrenie sa podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko pre účely stavebného konania. c) Stredoslovenská distribučná, a.s., list č. 202203-SP-0096-1 zo 3. 5. 2022, okrem iného: - V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia. Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné, zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara-NN podzemné vedenia + NN prípojky vo vlastníctve odberateľov. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb! Všeobecné podmienky: - Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby), vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite. Výkopovými prácami neporušiť statiku podperných bodov (stĺpov) NN aj VN vedenia, statiku elektrických staníc a celistvosť prípadnej uzemňovacej sústavy. Výkopové práce v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného vedenia, tj. vo vzdialenosti menšej ako 1 meter od vopred vytýčenej presnej trasy vedenia musia byť vykonané ručným výkopom. Pred zamútim výkopu v ochrannom pásme musí realizátor prizvať prevádzkovateľa zariadení (spôsobom vopred dohodnutým podľa bodu 2.) na kontrolu elektroenergetických zariadení, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka. V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia 22 kV, ktoré je v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. § 43 ods. 2 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 10 m meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča a pod elektrickým vedením je v zmysle § 43 ods. 4 zakázané: - zriaďovať ďalšie stavby, prístavby, konštrukcie a skládky, - vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, - uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, - vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku - vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy. Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť k energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 11 vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk a dodržiavať ním určené podmienky. Pri vykonávaní prác v ochrannom pásme nesmú byť použité mechanizmy ani predmety, ktorými by sa priblížilo ku ktorémukoľvek vodiču 22 kV vedenia na vzdialenosť menšiu ako 3 m. Bola by tým ohrozená bezpečnosť osôb, ako aj bezpečnosť energetických zariadení. V prípade križovania a súbehov s podzemnými vedeniami SSD je potrebné dodržať uloženie inžinierskych sieti v súlade s STN 73 6005. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb. ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka. Žiadateľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať a dodržiavať všetky stanovené podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD a berie ich na vedomie ako záväzné pri udelení súhlasu pre práce v rámci stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia, SSD, v prípade nerešpektovania tohto stanoviska stavebníkom, nezodpovedá za prípadné škody na majetku vlastníka stavby, vzniknuté v dôsledku prevádzky, údržby a opravy 22 kV a 0,4kv vedenia. V prípade vzniku škody na zariadení v majetku SSD, z dôvodu nerešpektovania tohto stanoviska, si SSD vyhradzuje právo na náhradu vzniknutej škody. d) Slovak Telekom, a.s., list č. 6612203648 zo dňa 3. 2. 2022, okrem iného: - Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom ,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398. 4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a data ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. Všeobecné podmienky ochrany SEK 1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť: Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s., Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia, Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia. - V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sieti (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hradil, hradil@suptel.sk, 0907 777474 UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené, Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje), Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777, Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. e) Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., list č. CS SVP OZ PN 2254/2022/2 zo dňa 1. 4. 2022, okrem iného: - Predmetná stavba bude predpokladane v dotyku s vodnými tokmi v nasledovnom rozsahu: Vetva ,,D“ bude plánovane medzi šachtami Š 18 a Š 19 nadchodom križovať vodohospodársky významný vodný tok Papradnianka (hydrologické číslo poradia 4-21-07 ID 3623), vetva „D1“ bude križovať drobný vodný tok Bezmenný prítok Papradnianky (hydrologické číslo poradia 4-21-07-060 ID 3681), pričom tieto vetvy v úseku medzi Š 17 a H 25-V8 sú vedené v súbehu s Papradniankou. Vetva ,,A“ bude križovať a pôjde v súbehu s drobným vodným tokom Bezmenný prítok Papradnianky (hydrologické číslo poradia 4-21-07-062 ID 3666). Vetva ,,A1“ pôjde v súbehu s vodohospodársky významným vodným tokom Papradnianka. Predložený návrh nerieši odstupové vzdialenosti častí stavby od brehovej čiary vodného toku, rovnako, nerieši detaily križovania vodných tokov, okrem návrhu nadchodu, čo ale požadujeme doplniť do PD. V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov a STN 75 2102 Úpravy riek a potokov žiadame dodržať pri situovaní všetkých častí stavby, ako napr. hydrantov, šácht a pod. a vedení súbehov inžinierskych sietí pri vodohospodársky významných vodných ochranné pásmo vodného toku min. 6,0 m a rešpektovať pobrežné pozemky do 10,0 m a pri drobných vodných tokoch ochranné pásmo vodných tokov tokoch min. 4,0 m a rešpektovať pobrežné pozemky do 5,0 m od brehovej čiary. Brehová čiara je definovaná ako priesečnica brehu a maximálnej hladiny vody, ktorá ešte stačí pretekať korytom bez toho, aby sa vyliala do priľahlého územia. V ochrannom pásme vodných tokov nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sieti. Pri návrhu stavby je potrebné vychádzať okrem iného z STN 75 2102 Úpravy riek a potokov, z STN 73 6822 Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi a z STN 73 6201 Projektovanie mostných objektov. Križovania vodných tokov žiadame primárne riešiť riadeným pretlakom, s uložením oceľovej chráničky preukázateľne do hĺbky min. 1,20 m pod prírodným dnom koryta vodného toku, pričom štartovacia a koncová jama bude mimo ochranného pásma vodných tokov. V prípade, ak križovanie nie je možné riešiť pretlakom, požadujeme prednostne využiť vybudovaný most, pričom okrem iného bude splnená podmienka prevedenia Q100-ročného prietoku + 0,5 m rezerva. Chránička vodovodu nesmie zasahovať do prietočného profilu koryta vodného toku a nesmie zmenšovať kapacitu koryta vodného toku. Miesto križovania vodných tokov žiadame v teréne viditeľne označiť výstražnou tabuľkou s nápisom napr. „Pozor nebagrovať“. Následne, pred začiatkom stavebných prác budeme žiadať o predloženie Plánu povodňových zabezpečovacích prác stavieb, vypracovaný v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 261/2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania na odsúhlasenie na Správu dolného Váhu, odštepný závod, Piešťany, Oddelenie vodohospodárskeho dispečingu, telefonický kontakt 033/7764808, ústredňa 033/7764111. Vykopaný zemný materiál, stavebný materiál a vzniknutý odpad žiadame ukladať a skladovať mimo ochranného pásma vodných tokov. Pri stavebných prácach a počas prevádzky stavieb bude nevyhnutné dbať o ochranu vodných tokov a vodných stavieb, neohrozovať kvalitu povrchových ani podzemných vôd a vykonávať činnosti v súlade okrem iného so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov. V opačnom prípade bude nevyhnutné vykonať nápravu na náklady investora. Ak preteká vodný tok po pozemku, ktorý nie je evidovaný v katastri nehnuteľností, korytom je pozemok tvoriaci dno a brehy, v ktorých odtekajú vody až po brehovú čiaru. V prípade, ak budú stavbou dotknuté parcely, ktoré sú vo vlastníctve SR v správe SVP, š.p., bude potrebné riešiť majetkovo právne vzťahy (zriadenie vecného bremena) na Správe dolného Váhu, odštepný závod, Piešťany, Odbor správy majetku, telefonický kontakt 033/7764405, ústredňa 033/7764111, najneskôr do kolaudácie stavby, Na prípadné uloženie potrubí do ochranného pásma vodných tokov a ku križovaniam s vodnými tokmi bude predpokladane potrebné s našou organizáciou uzatvoriť dohodu o uložení potrubí v ochrannom pásme a v dotyku s vodnými tokmi. Dohodu bude potrebné uzatvoriť do vydania kolaudačného rozhodnutia na Správe dolného Váhu, odštepný závod, Piešťany, Odbor spoločných činností, telefonický kontakt 033/7764104, ústredňa 033/7764111. V prípade úpravy toku, alebo opravy existujúcej úpravy toku, ak bude inžinierska sieť v kolízii s touto úpravou/opravou, alebo bude zasahovať do pozemkov správcu tokov, resp. do ochranných pásiem vodných tokov investor stavby vykoná preloženie inžinierskych sietí na vlastné náklady. V prípade opráv, údržby, investícií a pod. na vodnom toku investor stavby bezodplatne vytýči trasovanie siete v záujmovom území. Upozorňujeme, že žiadnu časť stavby nepreberieme do našej správy. V zmysle § 37 ods. 1 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku, križuje vodný tok alebo je v inundačnom území, je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie alebo zmiernenie nebezpečenstva povodne alebo škodlivých následkov povodne na ochranu života, zdravia, majetku, životného prostredia, kultúrneho dedičstva a hospodárskej činnosti pred povodňami. Z dôvodu vodohospodárskej evidencie, po ukončení stavby žiadame o bezplatné doručenie geodetického zamerania a PD stavby v dotyku s vodnými tokmi, vykonané odborne spôsobilými osobami, v tlačenej a v digitálnej podobe (vo formáte napr. dxf, dgn, dwg a pod.). V prípade križovaní vodných tokov, budeme žiadať o predloženie zamerania hĺbky uloženia chráničky vo vzťahu aj k pôvodnému terénu. K prípadnému určeniu brehovej čiary, k vytýčeniu stavby, k začiatku a k ukončeniu stavebných prác v dotyku s vodnými tokmi a v ich ochrannom pásme, ako aj ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu SVP, š. p.-úsekového technika Ing. Bušovského, telefonický kontakt 0903 849669, e-mail vladimir.busovsky@svp.sk a riadiť sa jeho pokynmi. SVP, š. p. doteraz neevidovala Obec Papradno ako odberateľa podzemných vôd. Nakoľko PD uvažuje s navýšením spotreby podzemných vôd zo studne, žiadame vykonať nápravu a postupovať v zmysle platných predpisov. SVP, š. p., v zmysle zákonov NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov, nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou - účinkami vôd, splavenín a ladu, za škody vzniknuté užívaním vodných tokov, ako ani za škody spôsobené stavbou. Dopracovanú PD, príp. ďalší stupeň PD žiadame predložiť na odsúhlasenie najneskôr v rámci povoľovacieho procesu stavby. K predloženému návrhu bude potrebný súhlas aj štátnej vodnej správy - OÚ Považská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie. f) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, list č. OU-PB-OCDPK-2022/011217-002 zo dňa 23. 8. 2022, okrem iného: - Na vybudovanie vodovodu v telese cesty III/1978 je stavebník povinný vybaviť od tunajšieho úradu povolenie na zvláštne užívanie cesty. Žiadosť o povolenie spolu so žiadosťou o určenie prenosného dopravného značenia cesty (jeho návrhom), stanoviskom správcu cesty a stanoviskom ORPZ ODI v Považskej Bystrici treba predložiť min. 3 týždne pred zahájením stavebných prác na uvedenom objekte stavby. Samotné práce je potrebné organizovať tak, aby boli ukončené pred začiatkom zimného obdobia. - V prípade narušenia obrusnej vrstvy vozovky III/1978 žiadame túto obrusnú vrstvu obnoviť na šírku jazdného pruhu (v prípade dotknutia jedného jazdného pruhu cesty stavebnými prácami), alebo na šírku celej komunikácie (v prípade dotknutia obidvoch jazdných pruhov). Toto záväzné stanovisko zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona, ale nenahrádza povolenie pre konanie (zvláštne užívanie ciest, určenie dopravného značenia, ....) podľa cestného zákona. g) Trenčiansky samosprávny kraj, list č. TSK/2022/06668-2 zo dňa 6. 6. 2022 - Do vydania kolaudačného rozhodnutia stavby je potrebné majetkovo-právne vysporiadanie parciel dotknutých vyššie uvedenou stavbou (pozemky KN-C p. č. 1124/2, KN-E p. č. 5816/7, k. ú. Papradno), ktorých vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj, kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Svatík, e-mail: stanislav.svatik@tsk.sk, tel. kontakt: 032/6555 758. - Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií z dôvodu uloženia inžinierskych sietí do telesa cesty a Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby. - Po uložení vodovodného potrubia do telesa cesty III/1978 rozkopaním bude spätná povrchová úprava komunikácie vykonaná položením obrusnej vrstvy vozovky v celom úseku na celú šírku dotknutého jazdného pruhu, v prípade vedenia potrubia stredom komunikácie bude spätná povrchová úprava na celú šírku vozovky. - Križovanie vodovodného potrubia s cestou III/1978 realizovať pretlakom, bez zásahu do asfaltového krytu vozovky. Po vykonaní spätnej povrchovej úpravy cesty obnoviť vodorovné dopravné značenie. Ak počas stavebných prác dôjde k narušeniu, poškodeniu druhého jazdného pruhu žiadame položiť obrusnú vrstvu asfaltobetonového koberca na celý profil vozovky cesty III/1978. Realizáciou stavby predmetnej stavby nesmie byť prerušené odvodnenie dotknutých ciest. Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené. - Pracovisko musí byť označené prenosným dopravným značením odsúhlaseným príslušným okresným dopravným inšpektorátom. - 5 dní pred začatím realizácie stavby zaslať písomnú informáciu o začatí stavebných prác na odbor dopravy Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - cestmajsterstvo SC TSK Považská Bystrica (Ing. Jozef Smatana, tel. kontakt: 0903 266 754, e- mail: jozef.smatana@sctsk.sk). - Pred začatím stavebných prác stavebník prevezme preukázateľným spôsobom - preberacím protokolom od zástupcu správcu komunikácie SC TSK dotknutý úsek komunikácie, následne po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cesty dotknutého stavbou preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie. - Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov. Uvedené vyjadrenie nenahrádza povolenia, rozhodnutia a súhlasné stanoviská potrebné podľa stavebného a cestného zákona. h) Správa ciest TSK, list č. SC/2020/363-2 zo dňa 24.2.2022, okrem iného: 1. Trasa vodovodného potrubia bude vedená minimálne 0,6 metra od krajnice cesty III/1978 v zelenom páse a ak to priestorové podmienky nedovolia, povoľujeme uloženie potrubia v krajnici cesty. 2. Žiadame, aby v miestach so zásahom do cestného telesa bol vykonaný výrez živice strojne a po uložení potrubia a zásype štrkopieskom obnoviť konštrukčné vrstvy vozovky podľa technických podmienok Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, TP 01/2014 (technické predpisy - www.ssc.sk). 3. Medzi asfaltovými vrstvami sa musí zrealizovať spojovací postrek podľa STN 73 6129 v množstve 0,4-0,6 kg/m² zvyškového asfaltu, technologické spoje požadujeme utesniť prefabrikovanou pružnou asfaltovou zálievkou. 4. Konečnú úpravu obrusnej vrstvy krytu vozovky realizovať po dočasných spätných úpravách až podľa klimatických podmienok a úrovne sadania dočasnej úpravy výkopu. 5. Požadujeme obnovu obrusnej vrstvy vozovky III/1978 na šírku jazdného pruhu (v prípade dotknutia jedného jazdného pruhu cesty stavebnými prácami), alebo na šírku celej komunikácie (v prípade dotknutia obidvoch jazdných pruhov). 6. Križovanie cestnej komunikácie bude realizované pretlakom cesty III/1978 s uložením do chráničky, bez zásahu do asfaltového krytu vozovky, s presahom chráničky minimálne 0,6 metra za nespevnenú krajnicu. 7. Počas prác musí byť prejazdný minimálne jeden jazdný pruh v šírke 3 m. 8. Stavebný materiál a materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladaný v cestnom telese. 9. Upozorňujeme, že materiál získaný výkopovými prácami sa nesmie použiť na zásyp ryhy. 10. Stavebné práce je potrebné realizovať mimo zimné obdobie (tj. 01.11.-31.03.) s tým, že počas celého zimného obdobia bude cesta pravidelne dosypaná a udržiavaná v zjazdnom stave tak, aby bola umožnená bezproblémová zimná údržba cesty III. triedy. 11. Pracoviská musia byť označené dočasným dopravným značením, odsúhlaseným okresným dopravným inšpektorátom. 12. Pri realizácii stavebných a výkopových práce nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky. V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závadu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. 13. Stavebnou činnosťou nesmie byť narušený jestvujúci odvodňovací systém cesty III. triedy. 14. Po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do pôvodného stavu. 15. Ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, prípadne iné nedostatky, stavebník stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady 16. Začiatok a ukončenie prác nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie (Ing. Jozef Smatana, tel. č. 0903 266 754) a rešpektovať jeho usmernenia. 17. Vyjadrenie sa vydáva aj pre potreby zvláštneho užívania, rozkopávkového povolenia a dočasného dopravného značenia. Povolenie na zvláštne užívanie cestnej komunikácie vydá na požiadanie stavebníka príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka hore uvedenej cesty. Trenčiansky samosprávny kraj je podľa Zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. v platnom znení § 3d, ods. 2, vlastníkom cesty III/1978. i) SPP-Distribúcia, a.s., list č. TD/NS/0716/2022/Ki zo dňa 27. 7. 2022 - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby). - v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne, - stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,- €, - stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, - stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, - v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác, vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialeností menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané, - ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email. jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie: výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, - stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, pripadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadenia alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, - stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, - v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., - v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby. j) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, list č. KPUTN-2022/4186-2/18782/FAK zo dňa 7. 3. 2022, okrem iného: - Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: https://www.pamiatky.sk/sk/page/na -stiahnutie - Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. - KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie. - KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Platí pre územné a stavebné konanie stavby. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené. 12. Pri realizácii stavby musia byť použité materiály a výrobky, ktoré neohrozujú bezpečnosť, zdravie a životné prostredie. Doklady o požadovaných vlastnostiach výrobkov a vykonaní predpísaných skúšok je stavebník povinný predložiť ku kolaudácii stavby. 13. Zabezpečiť čistenie stavebných mechanizmov pred ich výjazdom na miestne a štátne cestné komunikácie. 14. Stavba má charakter verejného vodovodu. Podľa § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach prevádzkovanie verejného vodovodu musí byť zabezpečené osobou, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejného vodovodu. Stavebník (vlastník verejného vodovodu) ku kolaudácii stavby zabezpečí, že stavba bude prevádzkovaná na základe zmluvy uzatvorenej s oprávnenou osobou. 15. Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vlastníkom verejných vodovodov môže byť z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva. Ak výstavbu verejných vodovodov zabezpečujú právnické osoby, ktoré nie sú subjektmi verejného práva, podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia je zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k dotknutej stavbe medzi jej vlastníkom a subjektom verejného práva a podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva. Na verejnom vodovode nemôže vzniknúť vecné bremeno, záložné právo ani práva s podobným obsahom a účinkami v prospech iného ako subjektu verejného práva. 16. Dodržať podmienky hydrogeologického posudku vypracovaného HGM-Žilina, s.r.o., Stárkova 26, Žilina v mesiaci marec 2022 – Ing. Martina Čižmárová: - pri realizovaní stavby je potrebné používať mechanizmy a strojné zariadenia len s dobrým technickým stavom, - zabezpečiť dopravné prostriedky a mechanizmy proti únikom ropných látok do voľného terénu, - nevykonávať opravy a údržbu stavebných mechanizmov v mieste výstavby, neskladovať na stavenisku ropné a chemické látky, resp. látky škodiace vodám, - pracovisko zabezpečiť pre prípad havárie tak, aby bola možná okamžitá sanácia havarijného stavu, pracovisko treba vybaviť dostatočným množstvom vapexu, resp. iného vhodného sanačného materiálu, - v prípade havárie zabezpečiť okamžité odborné posúdenie miery znečistenia horninového prostredia, resp. podzemnej vody, - v prípade vzniku nebezpečných odpadov zabezpečiť ich zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. 17. Po ukončení výstavby a pred spustením stavby do prevádzky podať na tunajší orgán štátnej vodnej správy návrh na kolaudáciu vodnej stavby podľa § 26 ods. 4 vodného zákona a súvisiacich predpisov stavebného zákona. Námietky účastníkov konania neboli podané.
Odôvodnenie
Obec Papradno, 018 13 Papradno 315, IČO 00317594 požiadala listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 6. 4. 2022 (podanie doplnené 30. 9. 2022) o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „k. ú. Papradno – rozšírenie verejného vodovodu“. Na predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Obcou Jasenica pod č. 1373/2022-002 TS1-20 zo dňa 23. 8. 2022. Obec Jasenica listom č. 1579/2022 zo dňa 27. 9. 2022 vydala záväzné stanovisko, v zmysle ktorého súhlasí s uskutočnením predmetnej stavby a taktiež súhlasí, aby podľa § 120 stavebného zákona špeciálny stavebný úrad vydal na predmetnú stavbu stavebné povolenie. Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytovala stavebnému úradu dostatočné podklady pre povolenie stavby, vyzval tunajší úrad stavebníka o doloženie požadovaných dokladov a konanie prerušil rozhodnutím č. OU-PB-OSZP-2022/005433-002 zo dňa 12. 4. 2022. Po doplnení podania o požadované náležitosti dňa 30. 9. 2022 tunajší úrad pokračoval v konaní a oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania verejnou vyhláškou, list č. OU-PB-OSZP-2022/005433-007 zo dňa 3. 10. 2022. Ústne pojednávanie bolo nariadené na 22. 11. 2022. Účastníci konania a dotknuté orgány boli upozornení na skutočnosť, že svoje pripomienky a námietky môžu podať najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Pripomienky a námietky podané neboli. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica. K stavbe sa súhlasne vyjadrili Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, Slovak Telekom, a. s., Stredoslovenská distribučná, a. s., Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Trenčiansky samosprávny kraj, Správa ciest TSK, SPP-Distribúcia, a.s., Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, ktorých prípadné podmienky sú zapracované do záväzných podmienok pre uskutočnenie stavby. Stavebník predložil hydrogeologické posúdenie vypracované HGM-Žilina, s.r.o., Stárkova 26, Žilina v mesiaci marec 2022 – Ing. Martina Čižmárová, nakoľko časť stavy bude realizovaná v ochrannom pásme vodárenského zdroja. Odporúčané podmienky pre ochranu vodárenského zdroja určené v hydrogeologickom posudku boli zapracované do záväzných podmienok pre uskutočnenie stavby – podmienka č. 16. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., vo svojom stanovisku č. CS SVP OZ PN 2254/2022/2 zo dňa 1. 4. 2022 uvádza, že neeviduje Obec Papradno ako odberateľa podzemných vôd. Tunajší úrad konštatuje, že zdrojom vody pre navrhovaný vodovod je vodárenský zdroj „studňa HP-1, studňa Luhy“, z ktorého bol povolený odber pre Považskú vodárenskú spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica rozhodnutím tunajšieho úradu č. OU-PB-OSZP-2021/010828-004 zo dňa 17. 12. 2021. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., v citovanom stanovisku taktiež uviedol, že predložený návrh nerieši odstupové vzdialenosti častí stavby od brehovej čiary vodného toku, rovnako, nerieši detaily križovania vodných tokov, okrem návrhu nadchodu, čo požaduje doplniť do PD. Vzhľadom na uvedené stavebník doplnil projektovú dokumentáciu o situácie a rezy križovaní potrubí vodovodu s vodnými tokmi. Na základe doplnenia projektovej dokumentácie o rezy križovania s vodnými tokmi zástupca správcu vodného toku súhlasil s vydaním stavebného povolenia prehlásením do zápisnice. Na základe predložených dokladov a výsledku stavebného konania dospel orgán štátnej vodnej správy k záveru, že stavebné povolenie je možné vydať, že nebudú ohrozené záujmy spoločnosti predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. Preto v predmetnej veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch je navrhovateľ od platenia poplatku oslobodený.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. Rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou.
Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10121
Doručuje sa
Obec Papradno, Papradno 315, 018 13 Papradno, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepný závod, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika
Na vedomie
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 1 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov Okresný úrad Považská Bystrica, OZSP-OH, OCDPK, PLO, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 1 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5 Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici, ODI, Kukučínova 186, 017 01 Považská Bystrica 1 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, Slovenských partizánov 50/1130, 017 01 Považská Bystrica 1 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava