Materská škola

 

Adresa:

Materská škola Papradno
018 13 Papradno 372
Telefón: 042 / 439 33 32

E-mail: mspapradno@centrum.sk

 

Charakteristika a zameranie materskej školy:

Materská škola Papradno 372 sa nachádza v krásnom tichom prostredí. Je situovaná v samostatnej budove s priestranným dvorom.

Prevádzka materskej školy je od 6.30 hodiny do 15.45 hodiny v 3 triedach. Dve triedy sú s celodennou prevádzkou a jedna trieda s poldennou. Všetky triedy sú vybavené kvalitnými pomôckami, ktoré napomáhajú k všestrannému rozvoju osobnosti detí. Celý interiér je zariadený v súlade s bezpečnostnými, hygienickými a estetickými požiadavkami. V triedach sú vytvorené hrové a pracovné kútiky. Na edukačné a pohybové aktivity sa využívajú dopoludnia aj miestnosti na odpočinok.

V procese výchovy a vzdelávania sa deti pripravujú na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami. Deti sú vzdelávané podľa školského vzdelávacieho programu MŠ Papradno 372, v rámci ktorého súčasne plníme tieto projekty:

 • V zdravom tele zdravý duch – projekt zameraný na rozvoj kladného vzťahu k prírode, k vlastnému zdraviu. Pri plnení využívame výhodnú polohu materskej školy formou vlastných zážitkov.
 • Ľudový folklór a tradície – projekt zameraný na budovanie vzťahu k ľudovým zvykom a tradíciám nášho regiónu. Deti si svoje cítenie rozvíjajú pôsobením vo folklórnom súbore Javorinka, s ktorým vystupujú na rôznych akciách našej obce. V rámci projektu sme vytvorili izbu starých materí.
 • Malý cestovateľ – projekt zameraný na rozvoj poznatkov o našej Zemi a zručností s používaním digitálnych technológií.
 • Predplavecká príprava – v rámci tohto projektu zabezpečujeme predplaveckú prípravu pre 5-6 ročné deti pod vedením skúsených inštruktorov.

Pedagogický prístup a spokojnosť detí zabezpečuje kvalifikovaný personál:

 • riaditeľka MŠ: Helena Gardoňová
 • učiteľky: Mária Hikaníková
  Mgr. Katarína Dunajová
  Daniela Murcová
  Mgr. Zuzana Kolkusová
 • vedúca ŠJ: Oľga Knapová
 • kuchárka: Janka Kuviková
  Helena Vatolíková
 • školníčka: Eva Turičíková
 • upratovačka: Veronika Hikaníková
 • kurič: Milan Hričo

Plán akcií na školský rok 2014 / 2015:

 • Hasiči – ukážka hasenia ohňa na školskom dvore
 • Úcta k starším – pásmo ľudových piesní, hier a básní
 • Šarkaniáda
 • Veselý deň so svetlonosom
 • Návšteva ART galérie v Pov. Bystrici
 • Zdobenie medovníkov- tvorivé dielne detí s rodičmi I., II. triedy
 • Príprava štedrovečerného stola, štedrá večera
 • Návšteva izby ľudových tradícií v ZŠ
 • Vitaj, Mikuláš!
 • Vianočné pásmo: Betlehemci – vystúpenie v DD, farský kostol
 • Karneval s rodičmi v kultúrnom dome
 • Urobím si píšťalôčku – návšteva rezbára v MŠ
 • Čaro veľkej noci
 • Stretnutie s poľovníkom
 • Deň matiek
 • Návšteva dopravného ihriska
 • Zbierka starožitností – návšteva p. Sučíka v Papradne
 • Zdravé zúbky
 • Ryby, rybky, rybičky – stretnutie s rybárom
 • Predplavecká príprava
 • Výstavka výkresov v knižnici, kostole a OÚ
 • Noc v MŠ, rozlúčka s predškolákmi, tablo
 • MDD - olympiáda
 • Celodenný výlet Vychylovka - Stará Bystrica- slovenský orloj

V roku 2011 vzniklo občianske združenie rodičov pri Materskej škole Papradno, ktoré sa podieľa na činnosti a plnení cieľov MŠ.

Rada školy:
Predseda: Daniela Smädišová
Členovia: Mária Hikaníková, Oĺga Knapová, Ing. Pavlínka Bašová, Mgr. Renáta Beníková